Vedtekter for samvirkeforetaket Østensjøstua barnehage SA

Vedtatt på årsmøtet 30. mars 2016

1    Navn og forretningssted
Barnehagens navn er Østensjøstua barnehage SA, og den ligger i Oslo kommune. Barnehagen er et samvirkelag som er organisert med vekslende kapital og medlemstall.

2    Formål
Samvirkelagets formål er å eie og drive barnehage i Oslo til beste for andelshaverne. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til andelshaverne, da avkastningen blir stående i virksomheten.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

3    Andelshavere
Samvirkelaget er åpent for foreldre/foresatte som har plass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om plass, plikter de å kjøpe en andel for hver plass som er akseptert. Utover kjøp av andel foreligger det ingen plikt til å betale medlemskontingent i samvirkelaget.

Hver andel lyder på 4000 kr. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Andelen kan overdras mellom foresatte som har felles barn. Slik overdragelse krever imidlertid samtykke fra daglig leder.

Andeler og andelskapital kan skifte, men det kan ikke utstedes eller tegnes flere andeler enn det er plasser i barnehagen. Det er anledning til å kjøpe flere andeler. Hver andel gir rett til plass for ett barn i barnehagen såfremt forpliktelsene overfor samvirkelaget er oppfylt. Andelsinnskuddet skal være betalt før andelshaver kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Ved utmelding/innløsning av andel skal andelsinnskuddet utbetales til andelshaveren før andelen overdras til ny andelshaver.

Dersom andelshaver misligholder sine forpliktelser overfor samvirkelaget, kan samvirkelaget ved styret gi andelshaver en irettesettelse eller, i alvorlige tilfeller, ekskludere andelshaveren. Ved eksklusjon kan styret kreve innløsning av andel. Andelshaver har krav på skriftlig melding om eksklusjonsvedtaket som inneholder opplysninger om eksklusjonen og om fristen for andelshaver for å kreve vedtaket lagt frem på årsmøtet. Frist for den ekskluderte til å kreve vedtaket lagt frem for årsmøtet er en måned etter at andelshaver mottok melding om eksklusjonsvedtaket.

4    Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld
Samvirkelaget er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar for gjeld. Den enkelte andelshaver har ikke ansvar for samvirkelagets økonomiske forpliktelser utover verdien av innbetalt andel.

5    Årsmøte
Årsmøtet er samvirkelagets øverste organ. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned. Årsmøtet innkalles skriftlig av styret med minst 1 måneds varsel. Slikt varsel skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag til saker fra andelshaverne, samt valgkomiteens forslag til styre- og varamedlemmer, må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Endelig dagsorden skal oversendes andelshaverne minst 1 uke før årsmøtet. Sammen med endelig dagsorden sendes sakspapirer med forslag til vedtak fra styret ut.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag som ikke er oppført på dagsordenen.

Alle andelshavere har møterett til årsmøtet. Andelshavere kan være representert ved fullmakt.

På årsmøtet skal det føres protokoll. Møtelederen skal sørge for at det skrives protokoll fra årsmøtet.

6    Årsmøtets oppgaver
Styret foretar innkalling til årsmøtet og fastsetter sakslisten som blant annet skal inneholde:
1    Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
2    Styrets årsberetning.
3    Godkjennelse av årsregnskap og disponering av årsoverskudd.
4    Valg av styremedlemmer. Styreleder velges særskilt.
5    Valg av revisor.
6    Valg av valgkomite.
7    Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
8    Eventuelt forslag om oppløsning.
9    Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

7    Avstemningsregler for årsmøtet. Protokoll
Hver andel har én stemme. Andelshavere som skylder mer enn 1 måneds foreldrebetaling, har ikke stemmerett.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Vedtektsendringer som innebærer
1.    vesentlige endringer av samvirkelagets formålsbestemmelse,
2.    mer tyngende heftelsesregler for medlemmene,
3.    skjerpelse i plikten til å gjøre innskudd i samvirkelaget,
4.    innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerpelse av slik plikt, eller
5.    avgrensninger i retten til å tre ut
krever tilslutning fra minst 4/5 av de stemmene som er avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være til stede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Fullmaktsstemmer kan gis. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem. Fullmektigen skal legge frem skiftlig og datert fullmakt.

8    Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når enten styreleder eller minst halvparten av styret krever det. Det samme gjelder dersom minst en tidel av andelshaverne krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte, men med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem som har krevd møtet avholdt.

9    Styret
Samvirkelaget ledes av styret, som er samvirkelagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

Styrets sammensetning:
Styret skal bestå av minst 5 personer som velges på årsmøtet. I tillegg har personalet rett til å ha en representant i styret. Styremedlemmer velges for en periode på 2 år om gangen. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid. Det velges inntil to vararepresentanter til styret. Daglig leder er fast sekretær for styret.

Styreleder velges av årsmøtet. Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder eller dersom minst halvparten av styret krever det. Har et styremedlem forfall, og det finnes vararepresentant, skal vararepresentanten innkalles.

Styrets arbeidsform:
Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.
Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.
Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. Daglig leder har rett til å uttale seg hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.
Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene, så langt det er mulig, har fått anledning til å delta i behandlingen av saken.
En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Er ikke styreleder til stede, gjelder hennes/hans fullmakt eller det som møteleder har stemt for.
Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Et styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Protokollen er tilgjengelig kun for styrets medlemmer, daglig leder og de personer styret gir tilgang.

Styrets arbeidsoppgaver:
•    Styret skal sørge for at samvirkelagets formål blir realisert.
•    Styret har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning.
•    Styret har ansvaret for å fastsette budsjettet og å orientere om budsjettet på årsmøtet.
•    Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel og at regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøtet.
•    Styret skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, gebyr for manglende henting av barn og gebyr for manglende dugnad.
•    Styret ansetter daglig leder.
•    Samvirkelaget forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.
•    Styret beslutter eventuell eksklusjon av andelshavere.
•    Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.
•    Styret skal utarbeide en styreinstruks.

10    Valgkomite
Valgkomiteen skal bestå av minst 2 medlemmer, og velges for 1 år av årsmøtet.

Valgkomiteens innstilling skal vedlegges innkallingen til årsmøtet, se punkt 5. Komiteen skal også avgi innstillingen direkte overfor årsmøtet.

I valgkomiteen skal ikke styrets medlemmer og varamedlemmer være med.

Komiteen velger selv sin leder blant sine medlemmer. Komiteens innstilling skal omfatte forslag til valg av styremedlemmer samt vararepresentanter.

11    Daglig leder (Styrer)
Barnehagens daglige leder ansettes av styret. Daglig leder er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder står for den daglige ledelse av samvirkelagets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter samvirkelagets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at samvirkelagets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. Daglig leder skal gi slik redegjørelse som ett styremedlem ber om, til samtlige av styrets medlemmer.

12    Samarbeidsutvalgets sammensetning, myndighet mv.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

1.    Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet samt forholdet til foreldrene.
2.    Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende, skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.
3.    Samarbeidsutvalget skal ha 6 medlemmer, med 2 representanter fra foreldrene, 2 fra styret og 2 fra de ansatte. Foreldrene og de ansatte skal delta med like mange representanter.
4.    Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.
5.    Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet vedrørende samvirkelaget. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalget medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for samarbeidsutvalgets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.

13    Foreldreråd
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
1.    Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.
2.    Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget.

14    Bruk av årsoverskuddet
Årsoverskuddet skal godskrives egenkapitalen i samvirkelaget.

15    Oppløsning og avvikling
Oppløsning av samvirkelaget kan bare behandles på årsmøte, og med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer. Når vedtak om oppløsning er fattet, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som erstatter styret og daglig leder. Valget gjelder på ubestemt tid med en oppsigelsesfrist for medlemmene på 3 måneder.

Ved oppløsning skal samvirkelagets formue – etter gjeldsavleggelse og utbetaling av andelsinnskudd – tilfalle samvirkeformål eller allmennyttige formål.

Etter avsluttet utdeling skal avviklingsstyret legge frem revidert oppgjør for årsmøtet. Når oppgjøret er godkjent, skal det meldes til Foretaksregistret at foretaket er endelig oppløst.