Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 30. mars 2016

Vedtekter for Østensjøstua barnehage i henhold til Barnehageloven

§ 7 1 Eierforhold

Barnehagens eierforhold er et samvirkeforetak.

2 Formål

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

3 Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.

4 Opptakskriterier

Følgende prioriteringer gjelder:

1. Barn som har rett til prioritert plass etter barnehageloven § 13.

2. Barn av førskolelærere ansatt i barnehagen, uavhengig av bostedskommune.

3. Søsken av barn som har plass i barnehagen.

4. Barn av fast ansatte i barnehagen, uavhengig av bostedskommune.

5. Barn av tidligere andelseiere.

6. Øvrige søkere fra Oslo kommune.

Blant søkere med prioritet 3 blir de med både prioritet 3 og 4 tildelt plass først. Ved øvrig opptak legges det vekt på en hensiktsmessig alderssammensetning i barnegruppen. Ved søknad om plass må barnehagen gjøres oppmerksom på eventuelt krav om prioritet.

Barn som er tildelt fast plass, får som utgangspunkt beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år, med unntak av misligholdstilfeller.

5 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad i henhold til barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 3 måneder pr. oppsigelsesdato. Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig. Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden, skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

6 Fastsettelse av foreldrebetalingen

Foreldrebetalingen følger den til en hver tid gjeldende maksimalpris for oppholdsbetaling i barnehager, fastsatt av Stortinget. Rabatterte satser fastsettes av styret etter barnehageloven.  Kostpenger fastsettes av styret, og kommer i tillegg til oppholdsbetalingen. Faktura blir tilsendt hver måned unntatt juli, med forfall den 15. i hver måned unntatt juli. Det betales 11 måneder i året. Endringer i rabatterte satser eller kostpenger skal varsles skriftlig en måned før endringen trer i kraft.

Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinkelsesrente, og motregne eventuelt utestående beløp mot andelsinnskuddet. Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

7 Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr. 1477)

8 Andre opplysninger av betydning, jf. barnehageloven § 7

Iht. barnehageloven § 7 skal barnehagevedtektene gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Det vises i den anledning til avtale om disponering av barnehageplass som signeres som aksept av tilbud om barnehageplass. I avtalen er rettigheter og forpliktelser i avtaleforholdet detaljert regulert.

9 Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m2 leke- og oppholdsareal per barn over 3 år, og 5,3 m2 leke- og oppholdsareal per barn under 3 år.

10 Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 til 17.00 mandag til fredag.

Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften samt uke 28 og 29 på sommeren.

Barnehagen har redusert åpningstid fra 07.45 til 16.15 uken før og etter at barnehagen har stengt i juli, lille julaften, romjulen og mandag og tirsdag før skjærtorsdag. Onsdag før skjærtorsdag er åpningstiden fra 07.45 til 12.00.

I løpet av barnehageåret er barnehagen i tillegg stengt inntil 5 planleggingsdager.

Alle barn i barnehagen skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, hvorav 3 uker helst skal være sammenhengende. De foresatte skal innen 1. mai gi skriftlig melding om når barna skal ha sommerferie.

Foresatte skal ved henting av barn være til stede i barnehagen senest 16.45, og være ute av
barnehagen innen stengetid. Dersom dette ikke overholdes, blir foresatte ilagt et gebyr på 200
kroner for hver påbegynte halvtime.

11 Dugnad

Familier som benytter barnehageplass, plikter å delta på inntil 10 timer dugnad som blir arrangert av barnehagen per barnehageår. Styret fastsetter antall dugnadstimer, begrenset oppad til 10 timer.

En foresatt fra hver familie skal delta på fellesdugnad vår og høst, hver på inntil 4 timer. I tillegg er hver familie pliktig å utføre oppgaver knyttet til rullerende utevakt i sommerhalvåret inntil 2 timer, etter egne retningslinjer.

Dersom pliktig dugnad ikke utføres, skal det svares en ekstra foreldrebetaling fastsatt av styret som for tiden utgjør 200 kr per misligholdt dugnadstime.

12 Mat

Det serveres formiddagsmat i barnehagen. Barna må ha med matpakke til frokost og ettermiddagsmåltid. Barna får melk i barnehagen. Barna får frukt hver dag.
I juli må barna også ha med matpakke til formiddagsmat samt egen drikke.

13 HMS og helsemessige forhold

Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen.

Syke barn holdes hjemme pga. smittefare og for å ivareta barnets behov for hvile.

Hvis barnet ikke kan være ute eller delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, må barnet holdes hjemme. I tvilstilfeller avgjør styreren om barnet kan være i barnehagen.

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem (jf. Arbeidsmiljøloven, forskrift om internkontrollsystem, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, HMS- og brannvernsretningslinjer) er å finne på kontoret.

14 Ansvar

Barnehagen er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna.

Personalet har ansvaret for barna den tiden de er i barnehagen.

Bringing og henting av barna er de foresatte selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen, må ikke forlate barnet før man har vært i kontakt med personalet. Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i barnehagen. Hvis barnet skal hentes av eldre søsken eller person under 18 år, skal barnehagen ha skriftlig tillatelse fra foresatte. Personalet kan likevel vurdere hvorvidt det er forsvarlig å tillate det. Dersom barnet hentes av en annen person enn den/dem som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra barnets foresatte om hvem som skal hente barnet.

Personalet har ikke ansvar for medbrakte eiendeler.

Personalet må ikke ta barna med som passasjer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten foresattes samtykke.